2 – ročné vzdelávanie

UČITEĽ / INŠTRUKTOR JÓGY S DUŠOU

V spolupráci s Jogovou školou Premena a pod záštitou Profesijného zväzu učiteľov jógy na Slovensku by sme radi otvorili certifikované vzdelávanie pre nových aj pôsobiacich učiteľov/inštruktorov jógy. V PRÍPADE, ŽE BY SI MAL/A ZÁUJEM, NAPÍŠ MI, NECH MÁM TVOJ KONTAKT.

Kontakt:

Martina Slávičková, 0911 546 099, martina@socialnajoga.sk

Ponúkame:

 • dlhodobé vzdelávanie rozvíjajúce budúceho učiteľa jógy po všetkých dôležitých stránkach
 • základné aj pokročilé asány, pedagogika, uvádzanie aj dopomoc, duševný a duchovný aspekt, zdravotné a umelecké témy
 • kurz zahŕňa 20 spoločných víkendov, počas ktorých sa budeme venovať jednotlivým témam do hĺbky
 • semináre budú  prebiehať vo Zvolene, dva vo Valčianskej doline a dva predĺžené víkendy v severnom Taliansku
 • komplexná odbornosť vzdelávania ponúka záujemcom možnosť získania poznania a schopností, ktoré každý účastník môže využiť vo svojej práci, rovnako aj v každodennom živote, osobnom alebo spoločenskom
 • toto certifikované vzdelávanie spĺňa legislatívne podmienky aby účastník mohol pôsobiť ako učiteľ jogy v rámci slobodného povolania alebo ako odborník na šport na Slovensku aj v Európe

Prečo si vybrať naše vzdelávanie?

Vzdelávanie poskytuje záujemcom široký prehľad z oblastí, ktoré považujeme pre budúceho učiteľa jógy za dôležité.

Dobrý učiteľ jógy:

 • vie dobre pracovať so skupinou 
 • pozná podrobne ásany, vie ich detailne vysvetliť, opísať, ukázať a dať dopomoc
 • rozumie pôsobeniu ásan a jógy na fyzické telo a dušu a má schopnosť toto  sprostredkovať svojim účastníkom
 • je schopný samostatne si pripraviť hodinu, viesť ju a prispôsobiť cvičiacim
 • chápe a vie naučiť súvislosti tela, duše a ducha
 • pracuje so spiritualitou ako so slobodnou disciplínou nezávislou od vierovyznania, ktorá človeka inšpiruje k hlbšiemu poznaniu a morálke

Pre dosiahnutie tohto ideálu naše vzdelávanie zahŕňa:

 • pedagogiku, ako schopnosť viesť skupinu, porozumieť rôznym individuálnym potrebám účastníkov, zladiť ich do harmonického celku a naučiť vhodným spôsobom jednotlivé asány
 • zdravotné témy, ako možnosť pomoci svojim účastníkom a tiež schopnosť podporiť telesné ale aj duševné zdravie ľudí na kurzoch
 • teóriu asán a ich cvičenie vrátane pokročilých ásan, ako hlavný základ pôsobenia jogového učiteľa 
 • duševný rozvoj v spojení s každodenným životom
 • spirituálny základ, ako schopnosť pozorne vnímať, vytvárať pokoj a napomáhať vývoju človeka a celej spoločnosti
 • umelecký rozmer, ako prejav jedinečnosti každej ľudskej bytosti, ako prejav tvorivej sily v každom jednom človeku

Učiteľ, ktorý sa zúčastní nášho vzdelávania, bude schopný dávať si zmysluplné osobné aj spoločenské ciele. Účastníci prostredníctvom vzdelávania získajú zručnosti a znalosti, ktoré sú využiteľné nie len v praxi jogového učiteľa ale aj v iných oblastiach nášho života – práca, rodina, záľuby…  

Paula: “Práca učiteľa jogy ma napĺňa lebo mi dáva príležitosť venovať sa ľuďom, inšpirovať ich k rozvoju, ponúkať im krásu a spoznávať s nimi morálne hodnoty. Dáva mi príležitosť nových stretnutí, obohacujúcich výmien rozširujúcich obzor, dáva mi priestor objavovať a nakoniec aj rozlišovať ako presne chcem žiť svoj život. A tiež možnosť prinášať nové impulzy ľuďom na mojich hodinách.”

Ciele, ktoré sa snažíme rozvíjať:

Krásny a zdravý pohyb….

Pohyb je základom života, dnes je to často životný štýl, vášeň a každodenná potreba. Spoločne sa učíme ako sa v pohybe zdokonaliť, ako ho tvoriť tak, aby bol zdravý, radostný a estetický. Snažíme sa spoločne vnímať a skúmať pohyb, chápať jeho zákonitosti a naučiť sa schopnostiam ako vedome tvoriť jednotlivé cviky – asány. Študujeme pôsobenie jednotlivých asán a  učíme sa vytvárať si vlastné zostavy zamerané na konkrétnych ľudí. Takýto pohyb pôsobí ozdravne nie len na telo ale aj dušu, zaoberáme sa zdravím celostne. Budúci učiteľ toto učí aj svojich žiakov – starať sa o svoje zdravie z rôznych strán a tiež ich učí prebrať zodpovednosť za svoj život a zdravie.

Vzájomnosť, učenie a podpora….

Práca učiteľa jógy Vám umožní stretávať sa z rôznymi ľuďmi a spoznávať veľa nových ľudí. Podstatnou schopnosťou pre budúceho učiteľa je dobre pedagogicky viesť ľudí. Učiteľ jógy musí vedieť pracovať s ľuďmi tak, aby ich zdravo podporoval. Potrebuje poznať ako správne ľudí asány naučiť, ako dať vhodnú dopomoc a korektúru, ako ľudí na hodinách aktívne zapojiť, vhodne začleniť v rámci hodiny a ponúknuť rôzne varianty pre ľudí s rôznymi pohybovými možnosťami. Jedným z cieľov by malo byť účastníkov priviesť k cvičeniu pokročilých, náročnejších asán. Zároveň sa učíme viesť s účastníkmi dialógy na rôzne témy súvisiace s vnímaním jogy v minulosti a dnes. Hodiny sa snažíme viesť tak, aby bola rozvíjaná a podporená schopnosť vzájomného vnímania sa, spolupráce, pomoci a podpory. Takáto práca má spoločenský význam – pôsobí tým, že si človek rozširuje obzor a učí sa citlivo a vnímavo pracovať s ľudí, ozdravne na seba aj svoje okolie.

Myšlienky inšpirujúce človeka…

Neoddeliteľnou súčasťou tejto jógy je aj spirituálny rozvoj, teda rozvoj ducha, ktorý je nezávislý od náboženského presvedčenia. Táto oblasť vždy k jóge patrila, akurát sa v dnešných pomeroch na ňu zabúda. Na túto oblasť dbáme a počas vzdelávania sa učíme hlbšie spoznávať človeka komplexne vo všetkých jeho oblastiach, teda v oblasti tela, duše aj ducha. Jednotlivé oblasti skúšame slobodne skúmať a orientovať sa v nich. Pracujeme s koncentračnými cvičeniami a meditáciami, ktoré sú spojené s vysokými ideálmi. Učíme ako hodnoty a kvality rozvíjať u žiakov na hodinách jógy, vnášať ich do každodenného života a tak prinášať svetu. Takýto rozvoj prináša aj prácu na sebe samom, vlastnom zušľachťovaní a rozvoji morálnych hodnôt. Toto má zásadný vplyv na osobný ale aj celospoločenský život.

Martina: “Som rada s ľuďmi a zaujíma ma osobný ale aj celospoločenský rozvoj. Povolanie  učiteľa jógy mi dáva možnosť podporovať ľudskú bytosť vo vývoji a otvára mne aj ostatným dvere k dôležitým témam nášho života – Kto som? Prečo som tu? Aký to má zmysel? To, že sa tento rozvoj môže diať v súvislosti s pohybom a umením, je osviežujúce a liečivé pre celú ľudskú bytosť aj celú našu spoločnosť.

Čo môže priniesť vzdelávanie pôsobiacim učiteľom jógy?

Vzdelávanie je určené aj pre už pôsobiacich učiteľov jógy, ktorí majú záujem rozšíriť si oblasť poznania v rámci svojej profesie. Inšpirovať sa, objavovať a chápať nové súvislosti v jóge a spoznať nové aspekty. V rámci kurzu si môžete rozšíriť svoje poznatky napríklad v týchto oblastiach:

 • učiteľské schopnosti – podrobné, detailné vysvetlenie asán, naučiť sa rôzne korektúry, rozšíriť si možnosti ako pracovať v skupine tak, aby sa navzájom podporovali, ako viesť dialóg na rôzne témy súvisiace s jógou
 • objaviť ako je možné pracovať so skupinou a “nevyčerpať sa”, nevyhorieť
 • duševné zdravie – rozšíriť si poznanie fyzického zdravia o zdravie duševné, teda ako rozumieť duši a vedieť s ňou pracovať
 • spoznať duševno – duchovné súvislosti a rozumieť tomu, ako súvisia so samotnými asanami a zákonitosťami pohybu pri tvorení asán
 • rozšíriť si poznanie a získať osobné skúsenosti v oblasti koncentračných cvičení a meditácii
 • zistiť ako je možné pôsobiť ozdravne na svojich účastníkov – teda ako podporovať tvorbu životných síl
 • pracovať na svojich pokročilých ásanách, objaviť veľké množstvo rôznych korektúr a variácií ásan

Všetky tieto oblasti môžu priniesť do vašej praxe nové pohľady a možnosti. Môžu teda prispieť k skvalitneniu vašich hodín. 

Matej: “Milujem pohyb a kontakt s ľuďmi. Chcem podporovať duševný rozvoj a vzťahovosť. V práci potrebujem slobodu robiť ju podľa vlastného najlepšieho vedomia a svedomia. Baví ma inšpirovať druhých k hlbším hodnotám a tak sa dotýkať aj spoločenského vývoja. Toto všetko mi umožňuje povolanie učiteľa jogy, preto ho robím rád.”

Prečo sa stať učiteľom jógy?

Ak sa Vám naše vzdelávanie pozdáva, ale nie ste si istý, či je povolanie učiteľa jógy to “pravé orechové” pre vás, tu je niekoľko výhod tohto ušľachtilého a slobodného povolania:

 • možnosť pracovať s ľuďmi
 • podporovať zdravý životný štýl
 • vytvárať podmienky na starostlivosť o dušu a podporovať tak celostné zdravie ľudí
 • rozvíjať tvorivosť a tvorivý prístup k životu
 • schopnosť podporovať účastníkov v celostnom, zdravšom chápaní človeka
 • flexibilná práca na menší úväzok alebo plný čas, podľa individuálnych potrieb
 • slobodné a samostatné rozhodovanie

Náš tím

Matej Štepita – učiteľ jógy, psychológ

Hlavný pedagóg kurzu. Viedol už niekoľko lektorských kurzov a vedie svoje hodiny jógy v Bratislave. Zaoberá sa vnášaním spirituality do každodenného života a založil Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku. Jeho aktivity nájdeš na jeho stránke. V rámci vzdelávania má na starosti oblasť spirituality, duševného rozvoja a zdravia, pedagogiky a základných aj pokročilých asán. Podcast aj s témou prečo sa stať učiteľom jógy a o účinkoch jógy nájdeš tu.

Martina Slávičková -učiteľka jógy a ZŠ

Organizuje a koordinuje kurz. Vedie svoje kurzy vo Zvolene a okolí. Vo vzdelávaní má na starosti oblasť skúmania pohybových a duševných zákonitostí v asánach a ich prepojenie so sociálnym životom, oblasť pedagogiky a meditácie.

Heinz Grill – spirituálny a jogový učiteľ

Nemecký učiteľ pôsobiaci v severnom Taliansku s vyše 30 ročnou praxou. Založil vlastný smer jógy, ktorý charakterizuje ako umelecko-spirituálny, zohľadňujúci vývojové potreby dnešného Európana. Vzdeláva učiteľov jógy z celej Európy. Dbá na rozvoj duševného života – myslenia, cítenia a vôle. Vo vzdelávaní bude ako externý školiteľ. Článok o jeho prístupe k jóge nájdeš tu.

Podmienky prijatia do vzdelávania

 • chuť učiť jogu – mať cieľ vyučovať ju v blízkej budúcnosti
 • záujem a chuť spoznávať jogu hlbšie
 • základná pohybová pripravenosť (zvládanie záklonov a predklonov, sviečka, mostík – netreba zvládať všetky jogové pozície, ale mať predsavzatie počas vzdelávania intenzívne pracovať)
 • základné komunikatívne schopnosti – chuť pracovať s ľuďmi, rozvíjať svoje pedagogické schopnosti
 • dobré duševné a telesné zdravie (nemať závažné zdravotné problémy, ktoré by bránili vykonávať povolanie učiteľa jogy, nádcha a prechladnutie je povolené 🙂 )
 • absolvovanie osobného pohovoru s pedagógom kurzu Matejom Štepitom
 • vyplnenie vstupného dotazníka, ktorý obdržíte po prihasení. Prihlásiť sa môžete tu.

Podmienky úspešného ukončenia

 • min. 80 % účasť na vzdelávaniach vo Zvolene a min.75 % účasť na podujatiach s Heinzom Grillom v severnom Taliansku a na Slovensku (prípadná väčšia neúčasť na týchto podujatiach sa dá nahradiť v inom termíne na vlastné náklady)
 • priebežné odovzdávanie min. 2/3 zo zadaných domácich písomných úloh počas celých 2 rokov
 • absolvovanie stáže – 2 lekcie ako účastník na hodine niektorého z lektorov a praxe – 1 vami vedená lekcia na ktorej je jeden z lektorov ako supervízor
 • odovzdanie záverečnej absolventskej práce
 • priebežná a záverečná praktická a teoretická skúška (prebieha v rámci vzdelávania – zvládnutie asán, učenie asán a vedenie lekcie, filozofia, zdravie….)

Kontakt: Martina Slávičková, 0911 546 099, martina@socialnajoga.sk

Cena vzdelávania

Cena vzdelávanie je 1920 €.
Túto cenu je možné zaplatiť jednorázovo, v polročných splátkach 480 € x 4, podľa dohody alebo mesačne 80 € x 24 mesiacov. Ak sa Vám naše vzdelávanie páči, láka Vás a jedinou prekážkou je cena, napíšte nám a budeme to riešiť individuálne.

V cene vzdelávania je:

 • 20 víkendových stretnutí
 • odborných školiteľov z rôznych oblastí (učitelia jógy, psychológ, farmaceut, učiteľ, fyzioterapeut, duchovný učiteľ…..)
 • vstup na naše hodiny/lekcie jógy máte počas kurzu zdarma
 • vzdelávací materiál v papierovej/digitálnej podobe
 • štyri osobné konzultácie a poradenstvo ohľadne profesijného napredovania
 • občerstvenie počas víkendových stretnutí

Toto sme do ceny nezahrnuli:

 • ubytovanie na víkendových stretnutiach – typy na rezeváciu ubytovania v okolí čoskoro nájdeš tu
 • strava – individuálna, po dohode spoločné stravovanie
 • cestovné náklady do Talianska (vždy sa budeme snažiť ísť spolu autami a poskladať sa na cestu) a ubytovanie v Taliansku a na seminároch na Slovensku

Stretnutia budú mať nasledovný program:

 • piatok 17.00 – 20.00 hod. (úvod, opakovanie, cvičenie asán a pod.)
 • sobota 9.00 – 19.00 hod., obed 13.00 – 15.00 hod. (sobotný program bude obsahovať prednášky týkajúce sa témy a nácvik asán v súvislosti s aktuálnou témou)
 • nedeľa 9.00 – 14.00 hod. (kratšia prednáška, zhrnutie, asánová prax)